DORADZTWO I SZKOLENIA<br>AUDYT UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Aktualności

2610, 2004

ZASADY ETYKI ARBITRA

Szanowni Państwo przedstawiamy poniżej Zasady Etyki Arbitra, które opublikowano na stronie internetowej UZP.

2110, 2004

PRZESYŁANIE OGŁOSZEŃ do Urzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich oraz do Prezesa UZP

Przesyłanie ogłoszeń o zamówieniach publicznych do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych oraz Urzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich – komunikat UZP dostępny na stronie internetowej UZP

2010, 2004

SPOSÓB PRZESYŁANIA OGŁOSZEŃ do publikacji w Dzienniku Urzędowym UE i w BZP

Sposób przesyłania ogłoszeń do publikacji w Dzienniku Urzędowym UE i w BZP Zgodnie z komunikatem dostępnym na stronie internetowej UZP Zamawiający ma dwa główne sposoby przesłania ogłoszenia do publikacji w Dzienniku Urzędowym UE w BZP.

1709, 2004

OPUBLIKOWANE NOWE ROZPORZĄDZENIE DOT. ROBÓT BUDOWLANYCH

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia tj. 1 października 2004r., miejsce publikacji:Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z dnia 16 września 2004 r.

1109, 2004

NOWE ROZPORZĄDZENIE DOT. ROBÓT BUDOWLANYCH

Szanowni Państwo,zgodnie z komunikatem dostępnym na stronie internetowej UZP do publikacji w Dzienniku Ustaw zostało skierowane rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. Treść rozporządzenia poniżej.

2508, 2004

Wypełnianie on-line formularzy ogłoszeniowych do Dziennika Urzędowego UE

Zgodnie z komunikatem dostępnym na stronie internetowej UZP na stronie internetowej SIMAP (http://simap.eu.int/) opublikowano w polskiej wersji językowej formularze do wypełnienia on-line dla trzech rodzajów ogłoszeń (wstępne ogłoszenie informacyjne o planowanych zamówieniach, ogłoszenie o zamówieniu, ogłoszenie o udzieleniu zamówienia).

1507, 2004
0806, 2004

OPUBLIKOWANE ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE METOD I PODSTAW SPORZĄDZENIA KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO....

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym zostało opublikowane w Dz. U. z dnia 8 czerwca 2004 r. Nr 130, poz. 1389

0706, 2004

KOMUNIKAT UZP w sprawie wykonawców wybranych w procedurze SAPARD

KOMUNIKAT W SPRAWIE ZATWIERDZANIA PRZEZ PREZESA URZĘDU WYBORU WYKONAWCÓW WYŁONIONYCH W PROCEDURZE SAPARD

2505, 2004

KOMUNIKAT UZP DOT. KRYTERIUM PREFERENCJI LOKALNYCH

Komunikat Urzędu w sprawie stosowanego przez zamawiających kryterium preferencji lokalnych jako kryterium oceny ofert. - dostępny na głównej stronie internetowej UZP www.uzp.gov.pl

2105, 2004

NOWE ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE METOD I PODSTAW SPORZĄDZENIA KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO

Do publikacji w Dzienniku Ustaw zostało skierowane rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym.

0505, 2004

OPUBLIKOWANE NOWE ROZPORZĄDZENIE

W dniu 1 maja 2004r. zostało opublikowane w Dz. U. Nr 98, poz. 997 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie trybu wpisu na listę arbitrów, sposobu powoływania komisji egzaminacyjnej i przeprowadzania egzaminu oraz zakresu egzaminu. Wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia, tzn. 9 maja 2004 r.

2704, 2004

OPUBLIKOWANE KOLEJNE ROZPORZĄDZENIE

W dniu 23 kwietnia 2004r. zostało opublikowane w Dz. U. Nr Nr 75, poz.703 rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 kwietnia 2004 r. w sprawie trybu wyznaczania obserwatora, wykonywania czynności obserwatora oraz wysokości wynagrodzenia za czynności obserwatora.Wchodzi w życie 1 maja 2004r.

2104, 2004

OPUBLIKOWANE DWA NOWE ROZPORZĄDZENIA i kolejne skierowane do publikacji

Opublikowane zostały następujące rozporządzenia:
1.Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie rodzajów dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy. Wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, tzn. 6 maja 2004 r.

2104, 2004
1504, 2004

KOLEJNE NOWE ROZPORZĄDZENIE SKIEROWANE DO PUBLIKACJI

Na publikację w Dzienniku Ustaw oczekuje Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 kwietnia 2004 r. w sprawie trybu wyznaczania obserwatora, wykonywania czynności obserwatora oraz wysokości wynagrodzenia za czynności obserwatora.

Przejdź do góry strony