DORADZTWO I SZKOLENIA<br>AUDYT UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Aktualności

2508, 2004

Wypełnianie on-line formularzy ogłoszeniowych do Dziennika Urzędowego UE

Zgodnie z komunikatem dostępnym na stronie internetowej UZP na stronie internetowej SIMAP (http://simap.eu.int/) opublikowano w polskiej wersji językowej formularze do wypełnienia on-line dla trzech rodzajów ogłoszeń (wstępne ogłoszenie informacyjne o planowanych zamówieniach, ogłoszenie o zamówieniu, ogłoszenie o udzieleniu zamówienia).

1507, 2004
0806, 2004

OPUBLIKOWANE ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE METOD I PODSTAW SPORZĄDZENIA KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO....

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym zostało opublikowane w Dz. U. z dnia 8 czerwca 2004 r. Nr 130, poz. 1389

0706, 2004

KOMUNIKAT UZP w sprawie wykonawców wybranych w procedurze SAPARD

KOMUNIKAT W SPRAWIE ZATWIERDZANIA PRZEZ PREZESA URZĘDU WYBORU WYKONAWCÓW WYŁONIONYCH W PROCEDURZE SAPARD

2505, 2004

KOMUNIKAT UZP DOT. KRYTERIUM PREFERENCJI LOKALNYCH

Komunikat Urzędu w sprawie stosowanego przez zamawiających kryterium preferencji lokalnych jako kryterium oceny ofert. - dostępny na głównej stronie internetowej UZP www.uzp.gov.pl

2105, 2004

NOWE ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE METOD I PODSTAW SPORZĄDZENIA KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO

Do publikacji w Dzienniku Ustaw zostało skierowane rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym.

0505, 2004

OPUBLIKOWANE NOWE ROZPORZĄDZENIE

W dniu 1 maja 2004r. zostało opublikowane w Dz. U. Nr 98, poz. 997 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie trybu wpisu na listę arbitrów, sposobu powoływania komisji egzaminacyjnej i przeprowadzania egzaminu oraz zakresu egzaminu. Wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia, tzn. 9 maja 2004 r.

2704, 2004

OPUBLIKOWANE KOLEJNE ROZPORZĄDZENIE

W dniu 23 kwietnia 2004r. zostało opublikowane w Dz. U. Nr Nr 75, poz.703 rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 kwietnia 2004 r. w sprawie trybu wyznaczania obserwatora, wykonywania czynności obserwatora oraz wysokości wynagrodzenia za czynności obserwatora.Wchodzi w życie 1 maja 2004r.

2104, 2004

OPUBLIKOWANE DWA NOWE ROZPORZĄDZENIA i kolejne skierowane do publikacji

Opublikowane zostały następujące rozporządzenia:
1.Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie rodzajów dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy. Wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, tzn. 6 maja 2004 r.

2104, 2004
1504, 2004

KOLEJNE NOWE ROZPORZĄDZENIE SKIEROWANE DO PUBLIKACJI

Na publikację w Dzienniku Ustaw oczekuje Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 kwietnia 2004 r. w sprawie trybu wyznaczania obserwatora, wykonywania czynności obserwatora oraz wysokości wynagrodzenia za czynności obserwatora.

1404, 2004

DWA NOWE ROZPORZADZENIA

Informujemy, ze do publikacji w Dzienniku Ustaw zostały skierowane dwa rozporządzenia:

0804, 2004

WYSOKOŚĆ WPISU OD ODWOŁANIA

Zgodnie z ogłoszeniem Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych dostępnym na stronie internetowej UZP www.uzp.gov.pl o obowiązującej wysokości wpisu od odwołania wnoszonego w postępowaniu o udzielenie zamówień publicznych:

0704, 2004

OPUBLIKOWANE DWA NOWE ROZPORZĄDZENIa

W dniu 7 kwietnia 2004r.zostały opublikowane dwa nowe rozporządzenia:

0604, 2004

KOLEJNE ROZPORZĄDZENIE SKIEROWANE DO PUBLIKACJI

Na publikację w Dzienniku Ustaw oczekuje rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 2004 r. w sprawie trybu przeprowadzania konkursu na kandydatów na stanowisko Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, sposobu powoływania komisji konkursowej oraz wymagań wobec jej członków.

0104, 2004

UCHWALONE ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE REGULAMINU POSTĘPOWANIA PRZY ROZPATRYWANIU ODWOŁAŃ

Informujemy, że do publikacji w Dzienniku Ustaw zostało skierowane Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie regulaminu postępowania przy rozpatrywaniu odwołań

Przejdź do góry strony