DORADZTWO I SZKOLENIA<br>AUDYT UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Aktualności

1401, 2015

Projekt rozporządzenia w sprawie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia

Do dnia 16 stycznia 2015 roku, na adres poczty elektronicznej konsultacje@uzp.gov.pl można przekazywać uwagi do projektu rozporządzenia KE ustanawiającego standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia.

0201, 2015

Dobre praktyki w zakresie realizacji umów IT, wzorcowe dokumenty dotyczące instytucji dialogu technicznego

Urząd Zamówień Publicznych przekazuje dokumenty przygotowane na zlecenie Władzy Wdrażającej Programy Europejskie w ramach projektu POIG.070100-00-001/08 pn. "Projekt Systemowy dla wspierania działań w zakresie budowy elektronicznej administracji", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa, tj.:

3012, 2014

Projekt rozporządzenia w sprawie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia

Na gruncie nowej dyrektywy 2014/24/UE w sprawie zamówień publicznych podstawowym dokumentem potwierdzającym spełnianie warunków udziału w postępowaniu będzie Jednolity Europejski Dokument Zamówienia, o którym mowa w art. 59 nowej dyrektywy.

0311, 2014

Tekst jednolity rozporządzenia w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w BZP

W dniu 30.10.2014 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 1481 zamieszczone zostało Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 września 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych.

1909, 2014

Nowelizacja Pzp z dnia 29.08.2014r. opublikowana

W dniu 18 września 2014 r. została opublikowana ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych w Dz. U. z 2014 r. poz. 1232.

1709, 2014

Nowelizacja Pzp z dnia 29.08.2014r. podpisana przez Prezydenta RP

W dniu 17 września 2014 r. Prezydent RP podpisał nowelizację ustawy Pzp.  Po podpisaniu ustawa zostanie skierowana do publikacji w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej. Wejdzie w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

0509, 2014

Zmiana art. 165 ust. 4 PZP dot. kontroli doraźnych

W Dzienniku Ustaw została opublikowana ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2014r. poz. 1146), która w art. 83 zmienia ustawę Prawo zamówień publicznych

0109, 2014

Sejm uchwalił nowelizację ustawy Pzp

Sejm uchwalił nowelizację ustawy - Prawo zamówień publicznych

2807, 2014

W dniu 25 lipca 2014 r. została uchwalona ustawa o zmianie ustawy Pzp.

W dniu 25 lipca 2014 r. została uchwalona ustawa o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych.

Przedmiotowa nowelizacja stanowi inicjatywę poselską, do której Rada Ministrów przedstawiała stanowisko w dniu 31 stycznia 2014 r.

2507, 2014

Regulamin postępowania przy rozpoznawaniu odwołań

W dniu 23 lipca 2014 r., w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej pod pozycją 964, został ogłoszony tekst jednolity rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań.

1207, 2014

Zmiana Pzp w zakresie definicji ceny

W dniu 10 lipca 2014 r. pod poz. 915 została ogłoszona w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług , która  art. 19 zmienia ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.

0107, 2014

Procedury przetargowe UNIDO

Na stronie internetowej Stałego Przedstawicielstwa RP przy Biurze Narodów Zjednoczonych i organizacjach międzynarodowych z siedzibą w Wiedniu, została zamieszczona zakładka PRZETARGI UNIDO

0107, 2014

Zmiana definicji legalnej CENY w przepisach Pzp

Uprzejmie informujemy, iż Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej podpisał w dniu 27 czerwca 2014 r. ustawę z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług, która w art. 19 zmienia ustawę Prawo zamówień publicznych

2904, 2014

Opłata sądowa od skargi na wyrok KIO -ogłoszenie wyroku Trybunału Konstytucyjnego

W dniu 28 kwietnia 2014 r. ogłoszony został w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (poz. 545) wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 kwietnia 2014 r., wydany w sprawie oznaczonej sygn. akt SK 12/13. 

1604, 2014

Nowa niższa opłata od skargi na orzeczenie KIO

Trybunał Konstytucyjny orzekł o niezgodności z Konstytucją i utracie mocy obowiązującej przepisu art. 34 ust. 2 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych dotyczący opłaty od skargi na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej

1604, 2014

W dniu 16 kwietnia 2014 r. weszła w życie nowelizacja Pzp

W dniu 16  kwietnia 2014 r. weszła w życie ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 423) dot. m.in. podniesienia progu wolnego.

Przejdź do góry strony