DORADZTWO I SZKOLENIA<br>AUDYT UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Aktualności

1804, 2017

Aspekty społeczne w administracji rzadowej

W dniu 29 marca 2017 r. Rada Ministrów przyjęła  „Zalecenia w sprawie uwzględniania przez administrację rządową aspektów społecznych w zamówieniach publicznych”.

0703, 2017

Nowa Rada Zamówień Publicznych

W dniu 6.03.2017 r. Wicepremier Mateusz Morawiecki powołał nową Radę  Zamówień Publicznych.

0503, 2017

Komunikat UZP w sprawie rozliczania podatku VAT jednostek samorządu terytorialnego

Na stronie internetowej Urzędu opublikowany został Komunikat Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych dotyczący stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 5 września 2016 r.

2702, 2017

Odwołanie na wybór oferty w postępowaniach poniżej progów unijnych

Na stronie internetowej UZP opublikowano Informację o sprawach sądowych ze skarg Prezesa Urzędu na postanowienia Krajowej Izby Odwoławczej o odrzucaniu odwołań wniesionych w oparciu o przesłankę wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniach poniżej progów unijnych

2002, 2017

Przed nami budowa platformy elektronicznych zamówień publicznych.

Zgodnie z informacją dostępną na stronie  UZP w dniu 17 lutego 2017 r. zostało podpisanie „Porozumienia o współpracy w celu realizacji projektu budowy platformy elektronicznych zamówień publicznych”.

1301, 2017

Kolejna zmiana rozporządzenia

W Dzienniku Ustaw RP z dnia 13 stycznia 2017 r., poz. 83, zostało opublikowane Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2016 r.

1001, 2017

Publikacja rozporządzeń

Uprzejmie informujemy, że w Dzienniku Ustaw RP z dnia 9 stycznia 2017 r., zostały opublikowane następujące rozporządzenia:

2312, 2016

Nowe sprawozdanie o udzielonych zamówieniach

Informujemy, że w Dzienniku Ustaw RP z dnia 15 grudnia 2016 r. (poz. 2038) zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów

2907, 2016

Kolejne nowe rozporządzenia

W dniu 28 lipca 2016 r., zostały opublikowane następujące akty wykonawcze do ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych

2807, 2016

Nowe akty wykonawcze

Nowe akty wykonawcze opublikowane w Dzienniku Ustaw w dniu 27.07.2016 r.

1407, 2016

Publikacja ustawy o zmianie ustawy Pzp

W dniu 13 lipca 2016 r. w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej pod pozycją 1020 ogłoszona została ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw.

2306, 2016

Sejm rozpatrzył poprawki Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy Pzp

W dniu 22 czerwca 2016 r. Sejm rozpatrzył i przegłosował Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Rozwoju o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw.

1006, 2016

Wejście w życie nowelizacji Pzp opóźnia się

W dniu 9 czerwca  2016r. Senat wprowadził 120 poprawek  w ustawie z dnia 13 maja 2016r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw.

1405, 2016

Nowelizacja Pzp uchwalona przez Sejm

W dniu 13 maja 2016 r. (piątek)  podczas osiemnastego posiedzenia Sejmu ustawa o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw została uchwalona w brzmieniu określonym drukiem sejmowym nr 489  wraz z przyjętą poprawką nr 1 określoną w druku sejmowym nr 489-A.

1804, 2016

Od 18.04.2016r. obowiązuje Jednolity Europejski Dokument Zamówienia

Art. 59 dyrektywy 2014/24/UE oraz odpowiednio art. 80 dyrektywy 2014/25/UE nakładają na zamawiających obowiązek akceptowania Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ).

1804, 2016

Komunikat UZP dot. przepisów PZP wobec nieuchwalenia zmian do 18.04.2016r.

Od dnia 18 kwietnia 2016 r. przestają obowiązywać przepisy dyrektywy 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi (Dz.U. L 134 z 30.4.2004, str. 114) oraz przepisy dyrektywy 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. koordynującej procedury udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych (Dz.U. L 134 z 30.4.2004, str. 1)

Przejdź do góry strony