DORADZTWO I SZKOLENIA<br>AUDYT UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Aktualności

2307, 2018

Elektronizacja małych zamówień przesuniąta na 1 styczeń 2020 r.

W dniu 20 lipca 2018 r. Sejm RP uchwalił ustawę zmieniającą ustawę – Prawo zamówień publicznych oraz ustawę o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2744 i nr 2775). 

2912, 2017

Nowe rozporządzenia określające wysokości progów unijnych oraz średni kurs złotego w stosunku do euro

Uprzejmie informujemy, że w Dzienniku Ustaw RP z dnia 29 grudnia 2017 r. zostały ogłoszone nowe rozporządzenia określające wysokości progów unijnych oraz średni kurs złotego w stosunku do euro.

2812, 2017

Nowe progi unijne oraz nowy średni kurs euro

Uprzejmie informujemy, że w dniu 19 grudnia 2017 r. w Dzienniku Urzędowym Unii EuropejskiejUprzejmie informujemy, że w dniu 19 grudnia 2017 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

2211, 2017

Wzmocnienie odwołania w przetargu poniżej progu UE

Sąd Najwyższy opublikował informację dotyczącą uchwał w sprawie stosowania art. 180 ust. 2 pkt 6 ustawy Pzp i art. 198f ust. 2 zd. 4 ustawy Pzp

1007, 2017

Rozporządzenie w sprawie środków komunikacji elektronicznej

Publikacja Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych

1804, 2017

Aspekty społeczne w administracji rzadowej

W dniu 29 marca 2017 r. Rada Ministrów przyjęła  „Zalecenia w sprawie uwzględniania przez administrację rządową aspektów społecznych w zamówieniach publicznych”.

0703, 2017

Nowa Rada Zamówień Publicznych

W dniu 6.03.2017 r. Wicepremier Mateusz Morawiecki powołał nową Radę  Zamówień Publicznych.

0503, 2017

Komunikat UZP w sprawie rozliczania podatku VAT jednostek samorządu terytorialnego

Na stronie internetowej Urzędu opublikowany został Komunikat Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych dotyczący stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 5 września 2016 r.

2702, 2017

Odwołanie na wybór oferty w postępowaniach poniżej progów unijnych

Na stronie internetowej UZP opublikowano Informację o sprawach sądowych ze skarg Prezesa Urzędu na postanowienia Krajowej Izby Odwoławczej o odrzucaniu odwołań wniesionych w oparciu o przesłankę wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniach poniżej progów unijnych

2002, 2017

Przed nami budowa platformy elektronicznych zamówień publicznych.

Zgodnie z informacją dostępną na stronie  UZP w dniu 17 lutego 2017 r. zostało podpisanie „Porozumienia o współpracy w celu realizacji projektu budowy platformy elektronicznych zamówień publicznych”.

1301, 2017

Kolejna zmiana rozporządzenia

W Dzienniku Ustaw RP z dnia 13 stycznia 2017 r., poz. 83, zostało opublikowane Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2016 r.

1001, 2017

Publikacja rozporządzeń

Uprzejmie informujemy, że w Dzienniku Ustaw RP z dnia 9 stycznia 2017 r., zostały opublikowane następujące rozporządzenia:

2312, 2016

Nowe sprawozdanie o udzielonych zamówieniach

Informujemy, że w Dzienniku Ustaw RP z dnia 15 grudnia 2016 r. (poz. 2038) zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów

2907, 2016

Kolejne nowe rozporządzenia

W dniu 28 lipca 2016 r., zostały opublikowane następujące akty wykonawcze do ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych

2807, 2016

Nowe akty wykonawcze

Nowe akty wykonawcze opublikowane w Dzienniku Ustaw w dniu 27.07.2016 r.

1407, 2016

Publikacja ustawy o zmianie ustawy Pzp

W dniu 13 lipca 2016 r. w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej pod pozycją 1020 ogłoszona została ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Przejdź do góry strony