DORADZTWO I SZKOLENIA<br>AUDYT UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Aktualności

1301, 2017

Kolejna zmiana rozporządzenia

W Dzienniku Ustaw RP z dnia 13 stycznia 2017 r., poz. 83, zostało opublikowane Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2016 r.

1001, 2017

Publikacja rozporządzeń

Uprzejmie informujemy, że w Dzienniku Ustaw RP z dnia 9 stycznia 2017 r., zostały opublikowane następujące rozporządzenia:

2312, 2016

Nowe sprawozdanie o udzielonych zamówieniach

Informujemy, że w Dzienniku Ustaw RP z dnia 15 grudnia 2016 r. (poz. 2038) zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów

2907, 2016

Kolejne nowe rozporządzenia

W dniu 28 lipca 2016 r., zostały opublikowane następujące akty wykonawcze do ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych

2807, 2016

Nowe akty wykonawcze

Nowe akty wykonawcze opublikowane w Dzienniku Ustaw w dniu 27.07.2016 r.

1407, 2016

Publikacja ustawy o zmianie ustawy Pzp

W dniu 13 lipca 2016 r. w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej pod pozycją 1020 ogłoszona została ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw.

2306, 2016

Sejm rozpatrzył poprawki Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy Pzp

W dniu 22 czerwca 2016 r. Sejm rozpatrzył i przegłosował Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Rozwoju o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw.

1006, 2016

Wejście w życie nowelizacji Pzp opóźnia się

W dniu 9 czerwca  2016r. Senat wprowadził 120 poprawek  w ustawie z dnia 13 maja 2016r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw.

1405, 2016

Nowelizacja Pzp uchwalona przez Sejm

W dniu 13 maja 2016 r. (piątek)  podczas osiemnastego posiedzenia Sejmu ustawa o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw została uchwalona w brzmieniu określonym drukiem sejmowym nr 489  wraz z przyjętą poprawką nr 1 określoną w druku sejmowym nr 489-A.

1804, 2016

Od 18.04.2016r. obowiązuje Jednolity Europejski Dokument Zamówienia

Art. 59 dyrektywy 2014/24/UE oraz odpowiednio art. 80 dyrektywy 2014/25/UE nakładają na zamawiających obowiązek akceptowania Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ).

1804, 2016

Komunikat UZP dot. przepisów PZP wobec nieuchwalenia zmian do 18.04.2016r.

Od dnia 18 kwietnia 2016 r. przestają obowiązywać przepisy dyrektywy 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi (Dz.U. L 134 z 30.4.2004, str. 114) oraz przepisy dyrektywy 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. koordynującej procedury udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych (Dz.U. L 134 z 30.4.2004, str. 1)

2403, 2016

Projekt ustawy o zmianie ustawy Pzp został przyjęty przez Radę Ministrów

W dniu 15 marca 2016 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw.

2101, 2016

Projekt nowelizacji ustawy – Prawo zamówień publicznych

Ministerstwo Rozwoju przygotowało  projekt nowelizacji ustawy – Prawo zamówień publicznych w zakresie transpozycji postanowień unijnych, który  został skierowany do uzgodnień i konsultacji.

0801, 2016

Jednolity europejski dokument zamówienia

W dniu 06 stycznia 2016r. w Dzienniku Urzędowym UE zostało opublikowane Rozporządzenie wykonawcze Komisji Europejskiej 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiające formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia.

0301, 2016

Nowy kurs euro i nowe progi unijne

Od 1 stycznia 2016 r. zmianie uległa wysokość kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych oraz zmianie uległy kwoty wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej.

3012, 2015

Tekst jednolity ustawy Pzp

W dniu 22 grudnia 2015 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 2164 zamieszczone zostało Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo zamówień publicznych

Przejdź do góry strony