DORADZTWO I SZKOLENIA<br>AUDYT UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Aktualności

1702, 2005

WPIS OD ODWOŁANIA MA BYĆ NIŻSZY

Zgodnie z poniższym projektem rozporządzenia, opublikowanym na stronie internetowej UZP zmieniającym obowiązujące rozporządzenie w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu od odwołania oraz szczegółowych zasad rozliczania kosztów w postępowaniu odwoławczym, wpis ma być niższy.

0502, 2005

PROJEKT NOWELIZACJI PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw dostępny jest na stronie internetowej UZP.

1801, 2005

Ogłoszenie Prezesa UZP o aktualnej wysokości wpisu

Na stronie interenetowej UZP zamieszczono ogłoszenie o aktualnej wysokości wpisu.

1101, 2005

ROCZNE SPRAWOZDANIE O UDZIELONYCH ZAMÓWIENIACH

Zgodnie z trescią art. 98 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający sporządza roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach, które należy przekazać Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych w terminie do dnia 1 marca każdego roku następującego po roku, którego dotyczy sprawozdanie.

1001, 2005

NOWA WYSOKOŚĆ WPISU OD ODWOŁANIA

Urząd Zamówień Publicznych informuje w formie komunikatu dostępnego na stronie internetowej UZP, że w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 11 stycznia 2005 r. zostanie opublikowane ogłoszenie Prezesa UZP o nowej wysokości wpisu od odwołania wnoszonego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz o rachunku bankowym, na który wpłaca się wpis.

0501, 2005

KOLEJNA NOWELIZACJA PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Art. 65 ustawy z dnia 25 listopada 2004 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz o zmianie niektórych ustaw wprowadził z dniem 1 stycznia 2005 r. zmianę w Prawie zamówień publicznych polegającą na uchyleniu art. 156, dotyczącego środków specjalnych Urzędu Zamówień Publicznych.
To już czwarta zmiana Prawa zamówień publicznych.

2610, 2004

ZASADY ETYKI ARBITRA

Szanowni Państwo przedstawiamy poniżej Zasady Etyki Arbitra, które opublikowano na stronie internetowej UZP.

2110, 2004

PRZESYŁANIE OGŁOSZEŃ do Urzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich oraz do Prezesa UZP

Przesyłanie ogłoszeń o zamówieniach publicznych do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych oraz Urzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich – komunikat UZP dostępny na stronie internetowej UZP

2010, 2004

SPOSÓB PRZESYŁANIA OGŁOSZEŃ do publikacji w Dzienniku Urzędowym UE i w BZP

Sposób przesyłania ogłoszeń do publikacji w Dzienniku Urzędowym UE i w BZP Zgodnie z komunikatem dostępnym na stronie internetowej UZP Zamawiający ma dwa główne sposoby przesłania ogłoszenia do publikacji w Dzienniku Urzędowym UE w BZP.

1709, 2004

OPUBLIKOWANE NOWE ROZPORZĄDZENIE DOT. ROBÓT BUDOWLANYCH

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia tj. 1 października 2004r., miejsce publikacji:Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z dnia 16 września 2004 r.

1109, 2004

NOWE ROZPORZĄDZENIE DOT. ROBÓT BUDOWLANYCH

Szanowni Państwo,zgodnie z komunikatem dostępnym na stronie internetowej UZP do publikacji w Dzienniku Ustaw zostało skierowane rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. Treść rozporządzenia poniżej.

2508, 2004

Wypełnianie on-line formularzy ogłoszeniowych do Dziennika Urzędowego UE

Zgodnie z komunikatem dostępnym na stronie internetowej UZP na stronie internetowej SIMAP (http://simap.eu.int/) opublikowano w polskiej wersji językowej formularze do wypełnienia on-line dla trzech rodzajów ogłoszeń (wstępne ogłoszenie informacyjne o planowanych zamówieniach, ogłoszenie o zamówieniu, ogłoszenie o udzieleniu zamówienia).

1507, 2004
0806, 2004

OPUBLIKOWANE ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE METOD I PODSTAW SPORZĄDZENIA KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO....

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym zostało opublikowane w Dz. U. z dnia 8 czerwca 2004 r. Nr 130, poz. 1389

0706, 2004

KOMUNIKAT UZP w sprawie wykonawców wybranych w procedurze SAPARD

KOMUNIKAT W SPRAWIE ZATWIERDZANIA PRZEZ PREZESA URZĘDU WYBORU WYKONAWCÓW WYŁONIONYCH W PROCEDURZE SAPARD

2505, 2004

KOMUNIKAT UZP DOT. KRYTERIUM PREFERENCJI LOKALNYCH

Komunikat Urzędu w sprawie stosowanego przez zamawiających kryterium preferencji lokalnych jako kryterium oceny ofert. - dostępny na głównej stronie internetowej UZP www.uzp.gov.pl

Przejdź do góry strony