DORADZTWO I SZKOLENIA<br>AUDYT UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Aktualności

0203, 2006

Droższy wpis od odwołań

Przedsiębiorcy chcący wnieść odwołanie w sprawie przetargu od dziś (2 marca) muszą płacić wyższy wpis. Dotychczas wynosił 4674 zł, teraz trzeba zapłacić 4744 zł. Kwotę tę należy wpłacać na konto Urzędu Zamówień Publicznych (Kredyt Bank SA IV Oddział w Warszawie nr 56 1500 1777 1217 7001 8764 0000). Bez opłacenia wpisu sprawa nie trafi na wokandę.

2401, 2006

Nowe zasady przesyłania ogłoszeń o zamówieniach powyżej progów unijnych

W związku z Rozporządzeniem Komisji (WE) Nr 1564/2005 z dnia 7 września 2005 r. ustanawiającym standardowe formularze do publikacji ogłoszeń w ramach procedur zamówień publicznych zgodnie z dyrektywami 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ulegają zmianie zasady przesyłania ogłoszeń do Urzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich.

2508, 2005

ATESTACJA PROCEDUR UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

W dniu 15 lipca 2005 r., decyzją Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych (Nr AT/2855/05), PLAN 2001 został wpisany na listę podmiotów uprawnionych do przeprowadzania okresowego badania procedur związanych z udzielaniem zamówień w celu wydania świadectwa, że w danym czasie procedury te są zgodne z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz prawem Unii Europejskiej dotyczącym udzielania zamówień. Natomiast p. Katarzyna Świdzińska została wpisana na listę atestatorów tj. osób akredytowanych przez UZP w zakresie oceny dotyczącej procedur i sposobów postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, mającej na celu wystawienie świadectwa atestacji.

0404, 2005

Ogłoszenie Prezesa UZP o obowiązującej wysokości WPISU od odwołania

W Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 64 z dnia 2005.04.04
POZYCJA 14656 zostało opublikowane ogłoszenie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o obowiązującej wysokości wpisu od odwołania wnoszonego w postępowaniu o udzielenie zamówień publicznych oraz o rachunku bankowym, na który wpłaca się wpis o poniższej treści.

3003, 2005

NIŻSZY WPIS OD ODWOŁANIA

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 marca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu od odwołania oraz szczegółowych zasad rozliczania kosztów w postępowaniu odwoławczym zostało opublikowane w Dz. U. z 25 marca 2005 r., Nr 48, poz. 450 i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, tzn. 9 kwietnia 2005 r.

1702, 2005

WPIS OD ODWOŁANIA MA BYĆ NIŻSZY

Zgodnie z poniższym projektem rozporządzenia, opublikowanym na stronie internetowej UZP zmieniającym obowiązujące rozporządzenie w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu od odwołania oraz szczegółowych zasad rozliczania kosztów w postępowaniu odwoławczym, wpis ma być niższy.

0502, 2005

PROJEKT NOWELIZACJI PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw dostępny jest na stronie internetowej UZP.

1801, 2005

Ogłoszenie Prezesa UZP o aktualnej wysokości wpisu

Na stronie interenetowej UZP zamieszczono ogłoszenie o aktualnej wysokości wpisu.

1101, 2005

ROCZNE SPRAWOZDANIE O UDZIELONYCH ZAMÓWIENIACH

Zgodnie z trescią art. 98 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający sporządza roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach, które należy przekazać Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych w terminie do dnia 1 marca każdego roku następującego po roku, którego dotyczy sprawozdanie.

1001, 2005

NOWA WYSOKOŚĆ WPISU OD ODWOŁANIA

Urząd Zamówień Publicznych informuje w formie komunikatu dostępnego na stronie internetowej UZP, że w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 11 stycznia 2005 r. zostanie opublikowane ogłoszenie Prezesa UZP o nowej wysokości wpisu od odwołania wnoszonego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz o rachunku bankowym, na który wpłaca się wpis.

0501, 2005

KOLEJNA NOWELIZACJA PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Art. 65 ustawy z dnia 25 listopada 2004 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz o zmianie niektórych ustaw wprowadził z dniem 1 stycznia 2005 r. zmianę w Prawie zamówień publicznych polegającą na uchyleniu art. 156, dotyczącego środków specjalnych Urzędu Zamówień Publicznych.
To już czwarta zmiana Prawa zamówień publicznych.

2610, 2004

ZASADY ETYKI ARBITRA

Szanowni Państwo przedstawiamy poniżej Zasady Etyki Arbitra, które opublikowano na stronie internetowej UZP.

2110, 2004

PRZESYŁANIE OGŁOSZEŃ do Urzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich oraz do Prezesa UZP

Przesyłanie ogłoszeń o zamówieniach publicznych do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych oraz Urzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich – komunikat UZP dostępny na stronie internetowej UZP

2010, 2004

SPOSÓB PRZESYŁANIA OGŁOSZEŃ do publikacji w Dzienniku Urzędowym UE i w BZP

Sposób przesyłania ogłoszeń do publikacji w Dzienniku Urzędowym UE i w BZP Zgodnie z komunikatem dostępnym na stronie internetowej UZP Zamawiający ma dwa główne sposoby przesłania ogłoszenia do publikacji w Dzienniku Urzędowym UE w BZP.

1709, 2004

OPUBLIKOWANE NOWE ROZPORZĄDZENIE DOT. ROBÓT BUDOWLANYCH

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia tj. 1 października 2004r., miejsce publikacji:Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z dnia 16 września 2004 r.

1109, 2004

NOWE ROZPORZĄDZENIE DOT. ROBÓT BUDOWLANYCH

Szanowni Państwo,zgodnie z komunikatem dostępnym na stronie internetowej UZP do publikacji w Dzienniku Ustaw zostało skierowane rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. Treść rozporządzenia poniżej.

Przejdź do góry strony