DORADZTWO I SZKOLENIA<br>AUDYT UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Aktualności

2403, 2016

Projekt ustawy o zmianie ustawy Pzp został przyjęty przez Radę Ministrów

W dniu 15 marca 2016 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw.

2101, 2016

Projekt nowelizacji ustawy – Prawo zamówień publicznych

Ministerstwo Rozwoju przygotowało  projekt nowelizacji ustawy – Prawo zamówień publicznych w zakresie transpozycji postanowień unijnych, który  został skierowany do uzgodnień i konsultacji.

0801, 2016

Jednolity europejski dokument zamówienia

W dniu 06 stycznia 2016r. w Dzienniku Urzędowym UE zostało opublikowane Rozporządzenie wykonawcze Komisji Europejskiej 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiające formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia.

0301, 2016

Nowy kurs euro i nowe progi unijne

Od 1 stycznia 2016 r. zmianie uległa wysokość kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych oraz zmianie uległy kwoty wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej.

3012, 2015

Tekst jednolity ustawy Pzp

W dniu 22 grudnia 2015 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 2164 zamieszczone zostało Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo zamówień publicznych

2710, 2015

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz projekt ustawy o umowach koncesji na roboty budowlane lub usługi

W dniu 27.10.2015r.  Rada Ministrów przyjęła projekty ustaw przedłożone przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych: projekt ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz projekt ustawy o umowach koncesji na roboty budowlane lub usługi.

 

2608, 2015

Kolejna nowelizacja ustawy Pzp wejdzie w życie 28 sierpnia 2015 r.

28. sierpnia 2015 r.  wchodzi w życie ustawa  z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych

0508, 2015

Zalecenia Rady Ministrów dotyczące stosowania klauzul społecznych przez administrację rządową przy udzielaniu zamówień publicznych

W dniu 28 lipca 2015 r. Rada Ministrów przyjęła zalecenia nakładające na instytucje administracji rządowej obowiązki w zakresie uwzględniania klauzul społecznych w zamówieniach publicznych (Zalecenia Rady Ministrów dotyczące stosowania klauzul społecznych przez administrację rządową przy udzielaniu zamówień publicznych, link poniżej).

0107, 2015

Zmiana brzmienia przepisu art. 91 ust. 3a oraz art. 93 Pzp

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 1 lipca 2015 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 605), w która w art. 2 zmienia art. 91 ust. 3a oraz art. 93  ustawy – Prawo zamówień publicznych.

0605, 2015

Nowelizacji Pzp

W dniu 4 maja 2015 r. została opublikowana w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej pod poz. 605 ustawę z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych.

1303, 2015

Zmiana przepisu art. 165 ust. 4 Pzp

Zmiana przepisu art. 165 ust. 4 Prawa zamówień publicznych dotycząca kontroli doraźnych Prezesa Urzędu związanych z wdrażaniem Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

1401, 2015

Projekt rozporządzenia w sprawie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia

Do dnia 16 stycznia 2015 roku, na adres poczty elektronicznej konsultacje@uzp.gov.pl można przekazywać uwagi do projektu rozporządzenia KE ustanawiającego standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia.

0201, 2015

Dobre praktyki w zakresie realizacji umów IT, wzorcowe dokumenty dotyczące instytucji dialogu technicznego

Urząd Zamówień Publicznych przekazuje dokumenty przygotowane na zlecenie Władzy Wdrażającej Programy Europejskie w ramach projektu POIG.070100-00-001/08 pn. "Projekt Systemowy dla wspierania działań w zakresie budowy elektronicznej administracji", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa, tj.:

3012, 2014

Projekt rozporządzenia w sprawie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia

Na gruncie nowej dyrektywy 2014/24/UE w sprawie zamówień publicznych podstawowym dokumentem potwierdzającym spełnianie warunków udziału w postępowaniu będzie Jednolity Europejski Dokument Zamówienia, o którym mowa w art. 59 nowej dyrektywy.

0311, 2014

Tekst jednolity rozporządzenia w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w BZP

W dniu 30.10.2014 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 1481 zamieszczone zostało Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 września 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych.

1909, 2014

Nowelizacja Pzp z dnia 29.08.2014r. opublikowana

W dniu 18 września 2014 r. została opublikowana ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych w Dz. U. z 2014 r. poz. 1232.

Przejdź do góry strony