DORADZTWO I SZKOLENIA<br>AUDYT UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Aktualności

2306, 2016

Sejm rozpatrzył poprawki Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy Pzp

W dniu 22 czerwca 2016 r. Sejm rozpatrzył i przegłosował Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Rozwoju o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw.

1006, 2016

Wejście w życie nowelizacji Pzp opóźnia się

W dniu 9 czerwca  2016r. Senat wprowadził 120 poprawek  w ustawie z dnia 13 maja 2016r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw.

1405, 2016

Nowelizacja Pzp uchwalona przez Sejm

W dniu 13 maja 2016 r. (piątek)  podczas osiemnastego posiedzenia Sejmu ustawa o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw została uchwalona w brzmieniu określonym drukiem sejmowym nr 489  wraz z przyjętą poprawką nr 1 określoną w druku sejmowym nr 489-A.

1804, 2016

Od 18.04.2016r. obowiązuje Jednolity Europejski Dokument Zamówienia

Art. 59 dyrektywy 2014/24/UE oraz odpowiednio art. 80 dyrektywy 2014/25/UE nakładają na zamawiających obowiązek akceptowania Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ).

1804, 2016

Komunikat UZP dot. przepisów PZP wobec nieuchwalenia zmian do 18.04.2016r.

Od dnia 18 kwietnia 2016 r. przestają obowiązywać przepisy dyrektywy 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi (Dz.U. L 134 z 30.4.2004, str. 114) oraz przepisy dyrektywy 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. koordynującej procedury udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych (Dz.U. L 134 z 30.4.2004, str. 1)

2403, 2016

Projekt ustawy o zmianie ustawy Pzp został przyjęty przez Radę Ministrów

W dniu 15 marca 2016 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw.

2101, 2016

Projekt nowelizacji ustawy – Prawo zamówień publicznych

Ministerstwo Rozwoju przygotowało  projekt nowelizacji ustawy – Prawo zamówień publicznych w zakresie transpozycji postanowień unijnych, który  został skierowany do uzgodnień i konsultacji.

0801, 2016

Jednolity europejski dokument zamówienia

W dniu 06 stycznia 2016r. w Dzienniku Urzędowym UE zostało opublikowane Rozporządzenie wykonawcze Komisji Europejskiej 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiające formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia.

0301, 2016

Nowy kurs euro i nowe progi unijne

Od 1 stycznia 2016 r. zmianie uległa wysokość kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych oraz zmianie uległy kwoty wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej.

3012, 2015

Tekst jednolity ustawy Pzp

W dniu 22 grudnia 2015 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 2164 zamieszczone zostało Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo zamówień publicznych

2710, 2015

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz projekt ustawy o umowach koncesji na roboty budowlane lub usługi

W dniu 27.10.2015r.  Rada Ministrów przyjęła projekty ustaw przedłożone przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych: projekt ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz projekt ustawy o umowach koncesji na roboty budowlane lub usługi.

 

2608, 2015

Kolejna nowelizacja ustawy Pzp wejdzie w życie 28 sierpnia 2015 r.

28. sierpnia 2015 r.  wchodzi w życie ustawa  z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych

0508, 2015

Zalecenia Rady Ministrów dotyczące stosowania klauzul społecznych przez administrację rządową przy udzielaniu zamówień publicznych

W dniu 28 lipca 2015 r. Rada Ministrów przyjęła zalecenia nakładające na instytucje administracji rządowej obowiązki w zakresie uwzględniania klauzul społecznych w zamówieniach publicznych (Zalecenia Rady Ministrów dotyczące stosowania klauzul społecznych przez administrację rządową przy udzielaniu zamówień publicznych, link poniżej).

0107, 2015

Zmiana brzmienia przepisu art. 91 ust. 3a oraz art. 93 Pzp

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 1 lipca 2015 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 605), w która w art. 2 zmienia art. 91 ust. 3a oraz art. 93  ustawy – Prawo zamówień publicznych.

0605, 2015

Nowelizacji Pzp

W dniu 4 maja 2015 r. została opublikowana w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej pod poz. 605 ustawę z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych.

1303, 2015

Zmiana przepisu art. 165 ust. 4 Pzp

Zmiana przepisu art. 165 ust. 4 Prawa zamówień publicznych dotycząca kontroli doraźnych Prezesa Urzędu związanych z wdrażaniem Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Przejdź do góry strony