DORADZTWO I SZKOLENIA<br>AUDYT UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Aktualności

0104, 2008

Nowy Słownik Zamówień &#40;CPV&#41;

W dniu 15 marca br. zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej rozporządzenie Komisji WE nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące procedur udzielania zamówień publicznych w zakresie zmiany CPV. Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 15 września 2008 r.

0301, 2008

Nowa DYREKTYWA 2007/66/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 11 grudnia 2007

W dniu 20 grudnia 2007 r. została opublikowana w Dzienniku Urzędowym serii L 335/31 DYREKTYWA 2007/66/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 11 grudnia 2007 r. zmieniająca dyrektywy Rady 89/665/EWG i 92/13/EWG w zakresie poprawy skuteczności procedur odwoławczych w dziedzinie udzielania zamówień publicznych.

2812, 2007

Nowe rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2007 r.

1. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych zostało ogłoszone w Dzienniku Ustaw z dnia 27 grudnia 2007 r. Nr 241, poz. 1763),

1912, 2007

Przed nami kolejna nowelizacja Prawa zamówień publicznych

Na stronie internetowej UZP udostępniono Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Euroy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012.

1412, 2007

Nowy kurs euro

Od 1 stycznia 2008r. zgodnie z nowym przelicznikiem ustalonym przez Komisję Europejską jedno euro do przeliczania wartości zamówienia wynosić będzie : 3,8771 zł.

1312, 2007

Nowe progi stosowania dyrektyw 2004/17/WE i 2004/18/WE.

Dnia 5 grudnia 2007 roku w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zostało opublikowane rozporządzenie Komisji WE NR 1422/2007 z dnia 4 grudnia 2007 r. zmieniające dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do progów obowiązujących w zakresie procedur udzielania zamówień. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 roku. W 2008 r. progi UE będą niższe.

0612, 2007

Krajowa Izba Odwoławcza powołana.

W dniu 5 grudnia 2007 r. została powołana Krajowa Izba Odwoławcza. W skład Izby wchodzi 24 członków, którzy od dnia 7 grudnia 2007 r. rozpoczną orzekanie w sprawach odwoławczych wszczętych w wyniku wniesienie odwołania od rozstrzygnięcia przez zamawiającego protestu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

0412, 2007

Tekst jednolity ustawy - Prawo zamówień publicznych

Obwieszczenie marszałka Sejmu RP z 20 listopada 2007r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo zamówień publicznych opublikowano w Dzienniku Ustaw z dnia 29 listopada 2007 Nr 223 poz. 1655

0811, 2007

Nowy protokół

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 października 2007 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. Nr 202, poz. 1463) wchodzi w życie z dniem 15 listopada 2007 r.

2007, 2007

Kolejne nowe rozporządzenia

W dniu 18 lipca 2007 r. zostały opublikowane:

0507, 2007

Nowe rozporządzenie w sprawie członków Krajowej Izby Odwoławczej

W dniu 5 lipca 2007 r. ogłoszone zostało w Dzienniku Ustaw rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 lipca 2007 r. w sprawie trybu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na członków Krajowej Izby Odwoławczej, sposobu powoływania komisji kwalifikacyjnej, a także szczegółowego zakresu postępowania kwalifikacyjnego (Dz. U. Nr 120, poz. 820). Rozporządzenie weszło w życie w dniu ogłoszenia.

1306, 2007

Nowelizacja weszła w życie

Od dnia 11 czerwca 2007 r. zamawiający jest zobowiązany do samodzielnego (bez pośrednictwa Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych) zamieszczania swoich ogłoszeń w BZP udostępnionym na portalu internetowym Urzędu Zamówień Publicznych. Ogłoszenia mogą być publikowane wyłącznie w postaci elektronicznej poprzez interaktywne formularze udostępnione przez Urząd Zamówień Publicznych. Inne formy nadsyłania ogłoszeń nie są akceptowane.
Uruchomiony w dniu 11 czerwca 2007 r. system elektroniczny do publikacji ogłoszeń, działa w sposób analogiczny do obecnie funkcjonującego systemu do przesyłania ogłoszeń do UZP.

1205, 2007

Nowelizacja opublikowana

Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw została ogłoszona w Dzienniku Ustaw z dnia 11 maja 2007 r. Nr 82, poz. 560. 

0905, 2007

Prezydent podpisał

W dniu 25 kwietnia 2007r. Prezydent podpisał Ustawę z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw.

1404, 2007

Nowelizacja uchwalona

Podczas 39. posiedzenia Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw, która wymaga jedynie podpisu prezydenta. Wkrótce więc przetargi na nowych zasadach.

1703, 2007

Sejm uchwalił

Podczas 37. posiedzenia 16 marca 2007 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Przejdź do góry strony