DORADZTWO I SZKOLENIA<br>AUDYT UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Aktualności

1312, 2007

Nowe progi stosowania dyrektyw 2004/17/WE i 2004/18/WE.

Dnia 5 grudnia 2007 roku w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zostało opublikowane rozporządzenie Komisji WE NR 1422/2007 z dnia 4 grudnia 2007 r. zmieniające dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do progów obowiązujących w zakresie procedur udzielania zamówień. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 roku. W 2008 r. progi UE będą niższe.

0612, 2007

Krajowa Izba Odwoławcza powołana.

W dniu 5 grudnia 2007 r. została powołana Krajowa Izba Odwoławcza. W skład Izby wchodzi 24 członków, którzy od dnia 7 grudnia 2007 r. rozpoczną orzekanie w sprawach odwoławczych wszczętych w wyniku wniesienie odwołania od rozstrzygnięcia przez zamawiającego protestu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

0412, 2007

Tekst jednolity ustawy - Prawo zamówień publicznych

Obwieszczenie marszałka Sejmu RP z 20 listopada 2007r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo zamówień publicznych opublikowano w Dzienniku Ustaw z dnia 29 listopada 2007 Nr 223 poz. 1655

0811, 2007

Nowy protokół

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 października 2007 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. Nr 202, poz. 1463) wchodzi w życie z dniem 15 listopada 2007 r.

2007, 2007

Kolejne nowe rozporządzenia

W dniu 18 lipca 2007 r. zostały opublikowane:

0507, 2007

Nowe rozporządzenie w sprawie członków Krajowej Izby Odwoławczej

W dniu 5 lipca 2007 r. ogłoszone zostało w Dzienniku Ustaw rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 lipca 2007 r. w sprawie trybu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na członków Krajowej Izby Odwoławczej, sposobu powoływania komisji kwalifikacyjnej, a także szczegółowego zakresu postępowania kwalifikacyjnego (Dz. U. Nr 120, poz. 820). Rozporządzenie weszło w życie w dniu ogłoszenia.

1306, 2007

Nowelizacja weszła w życie

Od dnia 11 czerwca 2007 r. zamawiający jest zobowiązany do samodzielnego (bez pośrednictwa Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych) zamieszczania swoich ogłoszeń w BZP udostępnionym na portalu internetowym Urzędu Zamówień Publicznych. Ogłoszenia mogą być publikowane wyłącznie w postaci elektronicznej poprzez interaktywne formularze udostępnione przez Urząd Zamówień Publicznych. Inne formy nadsyłania ogłoszeń nie są akceptowane.
Uruchomiony w dniu 11 czerwca 2007 r. system elektroniczny do publikacji ogłoszeń, działa w sposób analogiczny do obecnie funkcjonującego systemu do przesyłania ogłoszeń do UZP.

1205, 2007

Nowelizacja opublikowana

Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw została ogłoszona w Dzienniku Ustaw z dnia 11 maja 2007 r. Nr 82, poz. 560. 

0905, 2007

Prezydent podpisał

W dniu 25 kwietnia 2007r. Prezydent podpisał Ustawę z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw.

1404, 2007

Nowelizacja uchwalona

Podczas 39. posiedzenia Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw, która wymaga jedynie podpisu prezydenta. Wkrótce więc przetargi na nowych zasadach.

1703, 2007

Sejm uchwalił

Podczas 37. posiedzenia 16 marca 2007 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw.

1503, 2007

Zmiana rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów.

W dniu 15.03.2007r. weszła w życie zmiana rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie kwot wartości zamówień i konkursów, od których uzależniony jest obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, opublikowana w Dz. U. z dnia 28 lutego 2007 r. Nr 36, pod poz. 228 .

1501, 2007

Trwają prace nad nowelizacją

W dniu 10.01.2007 r. na połączonym posiedzeniu Komisji Gospodarki oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej obyło się I czytanie projektu nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych.

2610, 2006

Kolejna nowelizacja

Rząd przyjął projekt nowelizacji prawa zamówień publicznych. Niebawem trafi on do Sejmu.
Będzie to druga w tym roku nowelizacja tej ustawy.

0910, 2006

Tekst jednolity ustawy – Prawo zamówień publicznych

W Dzienniku Ustaw z dnia 14 września 2006 r. Nr 164, poz. 1163 zostało ogłoszone obwieszczenie Marszałka Sejmu z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo zamówień publicznych.

1209, 2006

Nowe rozporządzenie w sprawie sprawozdania z udzielonych zamówień

W Dzienniku Ustaw z dnia 31 sierpnia 2006 r. Nr 155, poz. 1110 zostało opublikowane ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 25 sierpnia 2006 r. w sprawie zakresu informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach, jego wzoru oraz sposobu przekazywania - obowiązuje od 14 września 2006r.

Przejdź do góry strony