DORADZTWO I SZKOLENIA<br>AUDYT UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Aktualności

1505, 2019

Zmiana Pzp w związku z RODO

W dniu 4 maja 2019 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Ustawa została ogłoszona w Dzienniku Ustaw RP w dniu 19 kwietnia 2019 r. pod poz. 730.

2712, 2018

Ustawa o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych

Uprzejmie informujemy, że w Dzienniku Ustaw RP została ogłoszona ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. poz. 2191).

0512, 2018

Zmiany w przepisach ustawy - Prawo zamówień publicznych

W dniu 1 stycznia 2019 r. wchodzą w życie zmiany w przepisach ustawy - Prawo zamówień publicznych, wprowadzone ustawą z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. poz. 2215).

2410, 2018

Tekst jednolity ustawy Prawo zamówień publicznych

Tekst jednolity ustawy Prawo zamówień publicznych

Uprzejmie informujemy, że w dniu 16 października 2018 r., w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej pod poz. 1986, zostało opublikowane obwieszczenie  Marszałka Sejmu RP z dnia 3 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986).

1810, 2018

Zmiany trzech rozporządzeń do ustawy Pzp w związku z elektronizacją zamówień

Uprzejmie informujemy, że z dniem 18 października 2018 r. wchodzą w życie zmiany trzech rozporządzeń do ustawy Prawo zamówień publicznych, tj.:

0910, 2018

Elektronizacja zamówień powyżej progu UE

18 października 2018 r. wchodzi w życie obowiązek elektronizacji zamówień publicznych w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, których wartość jest równa lub przekracza progi unijne.

1709, 2018

Zmiana przesłanki unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Zmiana wprowadzona  ustawą z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 1693)

2708, 2018

Odrzucenie oferty – zmiana przesłanki

W dniu 28 sierpnia 2018 r. wchodzi w życie  art. 80 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 1560), który nadaje nowe brzmienie art. 89 ust. 1 pkt 7d ustawy Pzp.

 

2708, 2018

Przesunięcie pełnej elektronizacji zamówień publicznych

Uprzejmie informujemy, że w dniu 22 sierpnia 2018 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 1603 została ogłoszona ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. zmieniająca ustawę - Prawo zamówień publicznych oraz ustawę o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw.

 

0808, 2018

Elektronizacja małych zamówień publicznych

Zgodnie z komunikatem  dostępnym na stronie internetowej UZP, Urząd Zamówień Publicznych wyjaśnia, że przesunięcie obowiązku pełnej elektronizacji zamówień publicznych z 18 października 2018 r. na 1 stycznia 2020 r. dotyczy wyłącznie 

2707, 2018

Zalecane częściowe płatności w zamówieniach publicznych

 

Mając na uwadze konieczność zapewnienia efektywnego wydatkowania środków publicznych, Urząd Zamówień Publicznych przypominamy, że ustawa Pzp przewiduje  stosowanie w umowach o zamówienie publiczne zapisów dotyczących płatności częściowych

2307, 2018

Elektronizacja małych zamówień przesuniąta na 1 styczeń 2020 r.

W dniu 20 lipca 2018 r. Sejm RP uchwalił ustawę zmieniającą ustawę – Prawo zamówień publicznych oraz ustawę o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2744 i nr 2775). 

2912, 2017

Nowe rozporządzenia określające wysokości progów unijnych oraz średni kurs złotego w stosunku do euro

Uprzejmie informujemy, że w Dzienniku Ustaw RP z dnia 29 grudnia 2017 r. zostały ogłoszone nowe rozporządzenia określające wysokości progów unijnych oraz średni kurs złotego w stosunku do euro.

2812, 2017

Nowe progi unijne oraz nowy średni kurs euro

Uprzejmie informujemy, że w dniu 19 grudnia 2017 r. w Dzienniku Urzędowym Unii EuropejskiejUprzejmie informujemy, że w dniu 19 grudnia 2017 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

2211, 2017

Wzmocnienie odwołania w przetargu poniżej progu UE

Sąd Najwyższy opublikował informację dotyczącą uchwał w sprawie stosowania art. 180 ust. 2 pkt 6 ustawy Pzp i art. 198f ust. 2 zd. 4 ustawy Pzp

1007, 2017

Rozporządzenie w sprawie środków komunikacji elektronicznej

Publikacja Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych

Przejdź do góry strony