DORADZTWO I SZKOLENIA<br>AUDYT UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Aktualności

2003, 2020

Niestosowanie Pzp do zamówień publicznych realizowanych w związku z pandemią koronawirusa

Wszyscy zmagamy się ze skutkami postępującej pandemii koronawirusa. Rozprzestrzenianie się wirusa powoduje konieczność podjęcia szybkich działań zmierzających do ochrony zdrowia publicznego.

 

2712, 2019

Nowe rozporządzenia do Pzp

Uprzejmie informujemy, że w Dzienniku Ustaw RP zostały ogłoszone trzy rozporządzenia określające z dniem 1 stycznia 2020 r. nowe kwoty progowe i nowy kurs złotego w stosunku do euro.

1510, 2019

Nowe Prawo zamówień publicznych podpisane przez Prezydenta

14 października 2019 r. Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych oraz ustawę z dnia 11 września 2019 r. - Przepisy wprowadzające ustawę ‒ Prawo zamówień publicznych.

1209, 2019

Sejm uchwalił nowe Prawo zamówień publicznych

11 września 2019 r. Sejm RP uchwalił nowe Prawo zamówień publicznych. Ustawa trafi teraz do prac w Senacie.

3007, 2019

Udział wykonawców i towarów pochodzących z państw trzecich

W dniu 24 lipca 2019 r. Komisja Europejska opublikowała wytyczne dotyczące udziału wykonawców i towarów pochodzących z państw trzecich w unijnym rynku zamówień publicznych. 

1505, 2019

Zmiana Pzp w związku z RODO

W dniu 4 maja 2019 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Ustawa została ogłoszona w Dzienniku Ustaw RP w dniu 19 kwietnia 2019 r. pod poz. 730.

2712, 2018

Ustawa o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych

Uprzejmie informujemy, że w Dzienniku Ustaw RP została ogłoszona ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. poz. 2191).

0512, 2018

Zmiany w przepisach ustawy - Prawo zamówień publicznych

W dniu 1 stycznia 2019 r. wchodzą w życie zmiany w przepisach ustawy - Prawo zamówień publicznych, wprowadzone ustawą z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. poz. 2215).

2410, 2018

Tekst jednolity ustawy Prawo zamówień publicznych

Tekst jednolity ustawy Prawo zamówień publicznych

Uprzejmie informujemy, że w dniu 16 października 2018 r., w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej pod poz. 1986, zostało opublikowane obwieszczenie  Marszałka Sejmu RP z dnia 3 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986).

1810, 2018

Zmiany trzech rozporządzeń do ustawy Pzp w związku z elektronizacją zamówień

Uprzejmie informujemy, że z dniem 18 października 2018 r. wchodzą w życie zmiany trzech rozporządzeń do ustawy Prawo zamówień publicznych, tj.:

0910, 2018

Elektronizacja zamówień powyżej progu UE

18 października 2018 r. wchodzi w życie obowiązek elektronizacji zamówień publicznych w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, których wartość jest równa lub przekracza progi unijne.

1709, 2018

Zmiana przesłanki unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Zmiana wprowadzona  ustawą z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 1693)

2708, 2018

Odrzucenie oferty – zmiana przesłanki

W dniu 28 sierpnia 2018 r. wchodzi w życie  art. 80 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 1560), który nadaje nowe brzmienie art. 89 ust. 1 pkt 7d ustawy Pzp.

 

2708, 2018

Przesunięcie pełnej elektronizacji zamówień publicznych

Uprzejmie informujemy, że w dniu 22 sierpnia 2018 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 1603 została ogłoszona ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. zmieniająca ustawę - Prawo zamówień publicznych oraz ustawę o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw.

 

0808, 2018

Elektronizacja małych zamówień publicznych

Zgodnie z komunikatem  dostępnym na stronie internetowej UZP, Urząd Zamówień Publicznych wyjaśnia, że przesunięcie obowiązku pełnej elektronizacji zamówień publicznych z 18 października 2018 r. na 1 stycznia 2020 r. dotyczy wyłącznie 

2707, 2018

Zalecane częściowe płatności w zamówieniach publicznych

 

Mając na uwadze konieczność zapewnienia efektywnego wydatkowania środków publicznych, Urząd Zamówień Publicznych przypominamy, że ustawa Pzp przewiduje  stosowanie w umowach o zamówienie publiczne zapisów dotyczących płatności częściowych

Przejdź do góry strony