DORADZTWO I SZKOLENIA<br>AUDYT UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Aktualności

0910, 2018

Elektronizacja zamówień powyżej progu UE

18 października 2018 r. wchodzi w życie obowiązek elektronizacji zamówień publicznych w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, których wartość jest równa lub przekracza progi unijne.

1709, 2018

Zmiana przesłanki unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Zmiana wprowadzona  ustawą z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 1693)

2708, 2018

Odrzucenie oferty – zmiana przesłanki

W dniu 28 sierpnia 2018 r. wchodzi w życie  art. 80 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 1560), który nadaje nowe brzmienie art. 89 ust. 1 pkt 7d ustawy Pzp.

 

2708, 2018

Przesunięcie pełnej elektronizacji zamówień publicznych

Uprzejmie informujemy, że w dniu 22 sierpnia 2018 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 1603 została ogłoszona ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. zmieniająca ustawę - Prawo zamówień publicznych oraz ustawę o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw.

 

0808, 2018

Elektronizacja małych zamówień publicznych

Zgodnie z komunikatem  dostępnym na stronie internetowej UZP, Urząd Zamówień Publicznych wyjaśnia, że przesunięcie obowiązku pełnej elektronizacji zamówień publicznych z 18 października 2018 r. na 1 stycznia 2020 r. dotyczy wyłącznie 

2707, 2018

Zalecane częściowe płatności w zamówieniach publicznych

 

Mając na uwadze konieczność zapewnienia efektywnego wydatkowania środków publicznych, Urząd Zamówień Publicznych przypominamy, że ustawa Pzp przewiduje  stosowanie w umowach o zamówienie publiczne zapisów dotyczących płatności częściowych

2307, 2018

Elektronizacja małych zamówień przesuniąta na 1 styczeń 2020 r.

W dniu 20 lipca 2018 r. Sejm RP uchwalił ustawę zmieniającą ustawę – Prawo zamówień publicznych oraz ustawę o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2744 i nr 2775). 

2912, 2017

Nowe rozporządzenia określające wysokości progów unijnych oraz średni kurs złotego w stosunku do euro

Uprzejmie informujemy, że w Dzienniku Ustaw RP z dnia 29 grudnia 2017 r. zostały ogłoszone nowe rozporządzenia określające wysokości progów unijnych oraz średni kurs złotego w stosunku do euro.

2812, 2017

Nowe progi unijne oraz nowy średni kurs euro

Uprzejmie informujemy, że w dniu 19 grudnia 2017 r. w Dzienniku Urzędowym Unii EuropejskiejUprzejmie informujemy, że w dniu 19 grudnia 2017 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

2211, 2017

Wzmocnienie odwołania w przetargu poniżej progu UE

Sąd Najwyższy opublikował informację dotyczącą uchwał w sprawie stosowania art. 180 ust. 2 pkt 6 ustawy Pzp i art. 198f ust. 2 zd. 4 ustawy Pzp

1007, 2017

Rozporządzenie w sprawie środków komunikacji elektronicznej

Publikacja Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych

1804, 2017

Aspekty społeczne w administracji rzadowej

W dniu 29 marca 2017 r. Rada Ministrów przyjęła  „Zalecenia w sprawie uwzględniania przez administrację rządową aspektów społecznych w zamówieniach publicznych”.

0703, 2017

Nowa Rada Zamówień Publicznych

W dniu 6.03.2017 r. Wicepremier Mateusz Morawiecki powołał nową Radę  Zamówień Publicznych.

0503, 2017

Komunikat UZP w sprawie rozliczania podatku VAT jednostek samorządu terytorialnego

Na stronie internetowej Urzędu opublikowany został Komunikat Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych dotyczący stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 5 września 2016 r.

2702, 2017

Odwołanie na wybór oferty w postępowaniach poniżej progów unijnych

Na stronie internetowej UZP opublikowano Informację o sprawach sądowych ze skarg Prezesa Urzędu na postanowienia Krajowej Izby Odwoławczej o odrzucaniu odwołań wniesionych w oparciu o przesłankę wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniach poniżej progów unijnych

2002, 2017

Przed nami budowa platformy elektronicznych zamówień publicznych.

Zgodnie z informacją dostępną na stronie  UZP w dniu 17 lutego 2017 r. zostało podpisanie „Porozumienia o współpracy w celu realizacji projektu budowy platformy elektronicznych zamówień publicznych”.

Przejdź do góry strony